םיבשע ילטוק םירישכת שופיח
םירישכת תמישר
יפל שופיח
םיירנג תומש תמישר
חתפמ תולימ
 
םילודיג תמישר לודיג םש
םירבדומ םיבשע תמישר רבדומ בשע םש
 
תוצובק תמישר  לודיג תצובק 
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1999 (c) תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 1999. The State of Israel. All Rights Reserved.(Terms of Use)
Webmaster: ppis@moag.gov.il :רתאה להנמ